Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

Algemene voorwaarden: 
Verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden voor Aansluiting op de WindoNet Internet-dienst. 

WindoNet BV 

Gebruiker 
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst voor de WindoNet Internet-dienst wordt gesloten, dan wel die van de Software en/of de WindoNet Internet-dienst gebruik maakt. 

WindoNet Internet-dienst 
De door WindoNet te exploiteren dienst, waarbij informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen Gebruikers uitgewisseld kunnen worden. 

Aansluiting 
De mogelijkheid om via een telefoon/kabel aansluiting gebruik te maken van de WindoNet Internet-dienst. 

Netiquette 
De (gedrags)regels zoals die gelden voor de communicatie over het Internet, welke in ieder geval inhouden dat Gebruiker geen rechten van derden zal schenden, zich ten opzichte van derden niet ongevoeglijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde zal gedragen en geen schade aan derden zal toebrengen. 

Overeenkomst 
De Overeenkomst tussen WindoNet en een Gebruiker op grond waarvan door WindoNet een Aansluiting op de WindoNet Internet-dienst ter beschikking wordt gesteld. 

Software 
De voor het gebruik van de WindoNet Internet-dienst benodigde Software. 

Gebruikersnaam 
De identificatiecode van de individuele Gebruiker. 

Password 
Unieke reeks van cijfers, letters en tekens die aan de Gebruiker wordt verstrekt teneinde de Gebruiker toegang te verschaffen tot de WindoNet Internet-dienst. 

Homepage 
Een op naam van Gebruiker gemaakte Internet pagina van beperkte omvang. 

Data 
Informatie van de Gebruiker afkomstig en via de WindoNet Internet-dienst verzonden, ongeacht de vorm en derhalve ondermeer omvattend: tekst, grafische afbeeldingen, geluid, (computer- en/of software) programma’s. 


ARTIKEL 2 ALGEMEEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen WindoNet en Gebruiker, uit welken hoofden dan ook, en zijn aldus in ieder geval mede van toepassing op iedere aanschaf van de Software en/of het Starterspakket, iedere aanvraag van een Aansluiting op de WindoNet Internet-dienst of andere diensten of produkten van WindoNet. Bij het aangaan van de Overeenkomst tussen Gebruiker en WindoNet, wordt Gebruiker veronderstelt deze Algemene Voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te accepteren. 

2. Gebruiker is verplicht het contractformulier volledig en correct in te vullen en ter acceptatie toe te zenden aan WindoNet. Indien WindoNet niet binnen 30 dagen mededeelt niet tot acceptatie over te gaan, geldt Gebruiker als geaccepteerd. Indien gebruiker een rechtspersoon betreft, dient een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te worden overlegd. Het contractformulier moet worden 
ondertekend door een daartoe (statutair) bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon. 

3. WindoNet is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de bijbehorende randapparatuur. 


ARTIKEL 3 ONDERWERP 

1.WindoNet verleent Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de WindoNet Internet-dienst, zoals nader omschreven in de door WindoNet beschikbaar gestelde informatie en deze Algemene Voorwaarden. 


ARTIKEL 4 GEBRUIK 

1. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik (ook dat door eventuele derden) van de door hem gekozen Gebruikersnaam en Password. 
2. WindoNet is bevoegd het Password en Gebruikersnaam te wijzigen, indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de WindoNet Internet-dienst. 
3. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn Aansluiting van WindoNet Internet-dienst wordt gemaakt. 
4. het is Gebruiker niet toegestaan software te gebruiken of anderszins activiteiten te ondernemen welke de beschikbaarstelling van de WindoNet Internet-dienst aan andere Gebruikers zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden. 

5. Gebruiker is verplicht, iedere keer dat hij de WindoNet Internet-dienst wil beëindigen, uit te loggen op de wijze zoals beschreven in de door WindoNet beschikbaar gestelde informatie. Kosten als gevolg van oordeelkundig uitloggen komen geheel voor rekening van Gebruiker. 

6. Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden en is verplicht, bij gebruik van de WindoNet Internetdienst, de Netiquette in acht te nemen. 

7. Gebruiker is verantwoordelijk voor regelmatig schonen van de informatie (waaronder email en ftp-sites op het door Gebruiker gebruikte deel van de WindoNet Internet-dienst. Indien Gebruiker dit nalaat, zal WindoNet ten behoeve van het goed functioneren van de WindoNet Internet-dienst informatie, ouder dan zes maanden, verwijderen. WindoNet zal hiervan geen mededeling aan Gebruiker behoeven te doen. 


ARTIKEL 5 BEHEER 

1. WindoNet is gerechtigd de WindoNet Internet-dienst te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van WindoNet aanmerkelijke aanpassing vereist van bij Gebruiker in gebruik zijnde apparatuur en programmatuur, zal tenminste één maand voor de invoering van de wijziging aan Gebruiker kenbaar worden gemaakt. Gebruiker kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade. 

2. Een storing in de WindoNet Internet-dienst wordt opgeheven door WindoNet, voor zover het niet een storing in de telefoondienst van PTT-telecom of in de apparatuur en/of programmatuur van Gebruiker, dan wel uitval van de electriciteit betreft. De kosten van een storingsopheffing in de WindoNet Internet-dienst komen voor rekening van Gebruiker, indien de storing een gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de WindoNet Internet-dienst door Gebruiker, dan wel te wijten is aan een handelen of nalaten in strijd met deze Algemene Voorwaarden en de Netiquette door Gebruiker. 


ARTIKEL 6 INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Software en de daarbij behorende Gebruikersdocumentatie, voor de duur van deze Overeenkomst, te gebruiken voor de WindoNet Internet-dienst in Nederland. Gebruiker accepteert de licentievoorwaarden behorend bij het ter beschikking stellen van de Software. 

2. het is de Gebruiker niet toegestaan de ter beschikking gestelde Software en de daarbij behorende Gebruikersdocumentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal gebruik en voorts ten behoeve van back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal Gebruiker alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, onverlet laten. 

3. het is Gebruiker niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de Software te (laten) aanbrengen. 

4. iedere koppeling van computersystemen door Gebruiker waarbij gebruik wordt gemaakt van de WindoNet Internet-dienst c.q. Software is niet toegestaan, behoudens voor zover een dergelijk recht op basis van dwingendrechtelijke bepalingen van de Auteurswet aan Gebruiker is toegekend. 


ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID 

1. WindoNet is niet aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van WindoNet bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

2. WindoNet is niet aansprakelijk voor schade ter zake gebruik van WindoNet Internet-dienst en/of het Internet door derden. Gebruiker vrijwaart WindoNet Internet-dienst tegen aanspraken van derden terzake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de WindoNet Internet-dienst en/of het Internet. 

3. Indien Gebruiker in strijd met de Netiquette en toepasselijke wettelijke regels handelt, heeft WindoNet het recht om de Overeenkomst met de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te ontbinden en een onmiddellijke opeisbare boete in rekening te brengen van € 4537,80 per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van WindoNet schadevergoeding terzake te vorderen. 

4. De beperking van de aansprakelijkheid van WindoNet blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door grove opzet of schuld van de bedrijfsleiding van WindoNet. 


ARTIKEL 8 VERGOEDINGEN 

1. Gebruiker is aan WindoNet de volgende vergoedingen verschuldigd volgens de daarvoor geldend tarieven: 
a) een jaarlijks bedrag (abonnement) voor het beschikbaarstellen en instandhouden van de Aansluiting op de WindoNet Internet-dienst; 
b) kosten voor gebruik van bijzondere services en diensten van de WindoNet Internet-dienst. 

2. WindoNet is gerechtelijk de in het eerste lid bedoelde tarieven te wijzigen. Indien de wijzigingen een verhoging betreft, zal WindoNet Gebruiker dit ten minste één maand van tevoren meedelen. Gebruiker heeft alsdan het recht de Overeenkomst voor de datum waarop de verhoging van kracht wordt te beëindigen. 


ARTIKEL 9 BETALING 

1. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de WindoNet Internet-dienst. 

2. WindoNet factureert per jaar, tenzij anders bepaalt door WindoNet. Hiertoe is Gebruiker verplicht WindoNet te voorzien van zijn correcte naam, adres, woonplaats en rekening gegevens. Wijzigingen in deze gegevens dient Gebruiker binnen 30 dagen schriftelijk aan WindoNet mede te delen. Indien Gebruiker dit nalaat, is Gebruiker aansprakelijk voor de eventuele schade die WindoNet hierdoor lijdt. 

3. Indien Gebruiker niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Gebruiker medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 


ARTIKEL 10 BUITENGEBRUIKSTELLING 

1. WindoNet heeft het recht de WindoNet Internet-dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of gebruik ervan te beperken, indien Gebruiker terzake van de WindoNet Internet-dienst een verplichting jegens WindoNet niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. WindoNet zal Gebruiker hiervan te vore 
in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van WindoNet kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de jaarlijkse verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 
WindoNet garandeert niet dat het inbelpunt niet in gesprek zal kunnen zijn. 

2. Tot heringebruikstelling kan worden overgegaan indien Gebruiker binnen een door WindoNet gesteld termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor heringebruikstelling heeft voldaan. 


ARTIKEL 11 HOMEPAGE 

1. WindoNet Internet-dienst biedt Gebruiker de mogelijkheid een eigen Homepage te openen. WindoNet stelt hiertoe bepaalde ruimte in haar systeem beschikbaar. Het houden van een Homepage is onderdeel van de WindoNet Internet-dienst. WindoNet is gerechtigd een vergoeding vast te stellen voor het houden van een commerciële Homepage. Onder een commerciële Homepage wordt verstaan: het aanprijzen en/of vragen van goederen en diensten, hetgeen door WindoNet met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid zal worden beoordeeld. 

2. De informatie die Gebruiker via een commerciële Homepage verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de Reclame Code Commissie. 

3. Voor het houden van een commerciële Homepage is Gebruiker de door WindoNet voor WindoNet vastgestelde vergoeding verschuldigd. 

4. WindoNet behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Homepage van Gebruiker te blokkeren, indien (het bezoek van) de homepage een storing, c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. WindoNet beoordeelt of er sprake is geweest van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan 
Gebruiker de toegang tot de Homepage van Gebruiker blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. 


ARTIKEL 12 DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van drie kalendermaanden. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand tegen de eerste dag van de volgende kalendermaand. 

2. Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeert. 

3. Onverminderd haar overige rechten heeft WindoNet het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: 
a) Gebruiker oneigenlijk gebruik maakt van de WindoNet Internet-dienst/Internet; 
b) Gebruiker oneigenlijk gebruik maakt van de op WindoNet of het Internet aanwezige software, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten; 
c) Gebruiker informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; 
d) Gebruiker informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarde, de goede zeden en de Netiquette; 
e) Gebruiker informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. 


ARTIKEL 13 SLOTBEPALINGEN 

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen tussen partijen die uit deze Overeenkomst voortvloeien worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter te Almelo, onverminderd het bepaalde in artikel 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

3. WindoNet heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 

4. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. 

5. Indien een Gebruiker een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. 

vc

Persoonlijke kennismaking

Graag bekijken we samen de behoeftes van uw organisatie. Zo kunnen we u adviseren over oplossingen die interessant zijn voor uw bedrijf. Dat kost niets en levert u nieuwe inzichten op.

Kennismaken kan telefonisch of via onze live chat, maar we komen ook graag bij u langs. Laat u ons weten wat uw voorkeur heeft?

Stel direct uw vraag

Direct via LiveChat

Of bel: 053 428 56 40

Of maak een afspraak

Kom vrijblijvend bij mij langs

 

Windonet

Josink Esweg 8a
7545 PN Enschede
info@windonet.nl
Bel ons

+31 (0)53 428 38 80

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen. Abonneer u nu op onze mailing.

© 2023 Windonet | Website gerealiseerd door Nubium. Laat het web voor u werken